+32 2 555 94 44 info@blacktigerbelgium.tech

BELANGRIJKE OPMERKING

Indien u een commerciële mededeling heeft ontvangen vanwege een derde partij die Black Tiger Belgium als bron van uw gegevens vermeldt, is dit privacy beleid niet van toepassing. In dit geval nodigen wij u uit om het geldende privacy beleid te raadplegen op onze website https://avg.blacktigerbelgium.tech

Wet van toepassing

De verwerking van persoonsgegevens (hierna de « gegevens »), voorwerp van onderhavige privacy verklaring, is onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de Verwerking

Black Tiger Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 65

Ondernemingsnummer : 0458.662.817

Tel: 02 555 97 00

Email : info@blacktigerbelgium.tech

Tot wie is deze privacy verklaring gericht  

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze prospecten, klanten en voormalige klanten. Ze is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leveranciers en voormalige leveranciers.

Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken : 

 • Naam, voornaam, geslacht, taal
 • adres (of postcode), Telefoon (vast en/of GSM), E-mail
 • bedrijfsinformatie: naam, rechtsvorm, adres, telefoon (vast en/of GSM) e-mail, BTW- nummer, ondernemingsnummer, contactpersonen 
 • Uw opt in en opt out
 • transactiehistoriek, contract- en betalingshistoriek
 • financiele gegevens (vb. bankrekeningnummer)
 • Datum van registratie van informatie en  bron

Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft (bv. via Kruispuntbank der ondernemeningen of via social media platformen) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond

Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • om uw vragen te beantwoorden,  via onze website of elk ander communicatiekanaal
 • om een offerte voor u op te maken
 • om u andere nieuwsbrieven toe te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of voor het beheer van uw deelname aan onze commerciële acties

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra » uw rechten uitoefenen »)

In het kader van de aanvraag van offerte of de uitvoering van uw overeenkomst (rechtsgrond : art. 6b van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen :

 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst of aanvraag voor het bekomen van een offerte
 • Voor het algemene klanten- of leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen

Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, in het kader van onze marketing activiteiten, of in het kader van de realisatie van onze reguliere economische activiteiten (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Om u te contacteren voor marketingdoeleinden voor onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketing profiel
 • Conform de wetgeving mogen wij u commerciële communicatie per email of onze nieuwsbrief met betrekking tot onze activiteiten toesturen op basis van uw impliciete toestemming indien u reeds klant bent en uw email adres aan ons heeft meegedeeld bij het aangaan van de overeenkomst. U hebt de mogelijkheid om zich op elk moment tegen dit gebruik van uw e-mailadres te verzetten (u kan zich eenvoudig uitschrijven via de toegevoegde link onderaan elke e-mail)
 • Om studies, testen en analyses (waaronder klanten- of marktonderzoek) uit te voeren met het oog op verbetering van ons productaanbod, interne processen en algehele dienstverlening
 • Om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden 
 • Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden

Om te voldoen aan de wettelijke  verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. 

Overdracht van uw gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegevens in de hiernavolgende gevallen :

 • Aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (bv. It service providers, e-mail automation platform, incassobureau…). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies.
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers
 • Aan bedrijven die tot onze vennootschapsgroep behoren voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in onderhavige privacy policy
 • Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens zullen niet worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie (EEA).

Bewaringstermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 

Prospecten 3 jaar na het laatste contact
Klanten 10 jaar na het einde van de overeenkomst
Deze bewaartermijn is niet van toepassing ingeval van hangend juridisch geschil of procedure mbt tot de overeenkomst. In dergelijk geval wordt de bewaartermijn verlengd tot beëindiging van het juridisch geschil of procedure.
Leveranciers 10 jaar na het einde van de overeenkomst
Archivering Voor andere doeleinden kan het zijn dat persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen bij geschillen. Tijdens deze periode van passief beheer zijn de gegevens slechts beperkt toegankelijk

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informaticasystemen strikt beveiligd. Enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Onze medewerkers worden opgeleid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Omschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit toe oefenen

Uw recht op toegang en verbetering

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u Black Tiger Belgium toestemming heeft vestrekt om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (d.w.z. om u promotionele aanbiedingen te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen (d.w.z. om u de promotionele aanbiedingen te sturen die wij het meest interessant voor u achten, gebaseerd op uw marketingprofiel). U kan zich ook verzetten tegen de doorgave van uw persoonsgegevens aan derden voor direct marketing doeleinden. U kan zich bovendien ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, in de gevallen waarin wij u persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw schriftelijke aanvraag richten naar volgend adres: Data protection officer (B2B), Researchdreef 65, 1070 Anderlecht of per email op dpo.blacktigerbelgium@eversheds-sutherland.be (in dit geval gelieve te preciseren dat u een aanvraag hebt als klant/prospect/leverancier)

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij – behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven – deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan  contact@apd-gba.be