Artikel 1

Het afsluiten van een overeenkomst met Black Tiger Belgium N.V. (hierna “Black Tiger Belgium”) brengt een formele aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden met zich mee, met uitsluiting van de toepassing van die van de klant. Hiervan kan slechts afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijk schrijven ondertekend door beide partijen. 

Artikel 2

Prijzen zijn vastgesteld op basis van het volume en de inlichtingen verstrekt door de klant op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst en kunnen herzien worden in geval van wijziging van deze elementen of van de omvang van de prestaties. De prijzen omvatten noch de B.T.W., of enige andere belasting, noch het vervoer. De prijzen worden elk jaar in januari geïndexeerd, ten belope van 80 %, de referentie-index zijnde de evolutie van de salarissen van het paritair comité 200, volgens de volgende formule:

Geïndexeerde prijs = BP x 0,8 x NI + BP x 0,2 BI

  • BP = basisprijs van het contract
  • BI = index van jaar en maand ondertekening contract
  • NI = nieuwe index van het nieuwe jaar en van de maand voorafgaand aan de indexatie van het contract

Artikel 3

De facturen van Black Tiger Belgium zijn betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten ten belope van 1 % per maand opbrengen. Het nog verschuldigde bedrag zal bovendien in dezelfde omstandigheden vermeerderd worden met 10 % met een minimum van € 50,00. Indien de facturen van Bisnode op verzoek van de klant aan een derde dienen geadresseerd te worden, blijft de klant de betaling ervan waarborgen. Klanten die gebruik maken van een eigen, intern bestelsysteem, dienen hun bestelbon voorafgaandelijk aan de levering aan Black Tiger Belgium over te maken. Indien Black Tiger Belgium op het ogenblik van de levering de betreffende bestelbon nog niet heeft ontvangen, heeft zij het recht haar prestaties te factureren.

Artikel 4

De verbintenissen in hoofde van Black Tiger Belgium zijn middelenverbintenissen. Black Tiger Belgium verbindt er zich toe al het mogelijke te doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren. Behoudens zware fout, zal de overschrijding ervan evenwel geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst. Black Tiger Belgium verbindt zich ertoe haar beste zorgen te besteden aan de uitvoering van haar prestaties en in voorkomend geval aan het bijwerken van de door haar geleverde gegevens. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding verstrekt Black Tiger Belgium geen garantie dat de door haar geleverde gegevens vrij zijn van fouten of volledig zijn, noch dat de door haar geleverde gegevens geschikt zijn voor de realisatie van een bepaalde doelstelling of voor het bereiken van een welbepaald resultaat. Black Tiger Belgium draagt geen verantwoordelijkheid voor vergissing, gebrek of verzwijging in de inlichtingen verstrekt door de klant. Schadevergoedingen ten laste van Black Tiger Belgium zullen de prijs van de prestatie die ter discussie staat niet overschrijden. In het geval van opeenvolgende prestaties is de schadevergoeding beperkt tot de prestaties die ter discussie staan en die uitgevoerd werden gedurende de drie laatste maanden. Elke klacht betreffende de levering of de uitgevoerde dienst dient schriftelijk aan Black Tiger Belgium te zijn overgemaakt binnen 15 dagen na de uitvoering of levering. Voor klachten betreffende facturen geldt een termijn van 1 maand vanaf de factuurdatum. Elke tekortkoming die niet op het ogenblik van de levering of uitvoering kon worden vastgesteld, moet binnen 15 dagen na de vaststelling ervan en uiterlijk binnen de 4 maanden na levering of uitvoering ter kennis gebracht worden van Black Tiger Belgium . Klachten die na het verstrijken van deze termijnen ter kennis gebracht worden van Black Tiger Belgium worden niet in aanmerking genomen. Black Tiger Belgium heeft het recht om een bestelling te weigeren of uit te besteden.

Artikel 5

De klant erkent dat de gegevens en software verstrekt door Black Tiger Belgium beschouwd worden als exclusieve eigendom van deze laatste, en dat de klant slechts een niet-exclusief gebruiksrecht verkrijgt Het is de klant niet toegestaan de door Black Tiger Belgium geleverde gegevens, al dan niet tegen betaling, aan derden over te maken of ter beschikking te stellen, of zelf te gebruiken voor het uitgeven van gidsen of leveren van inlichtingendiensten, in welke vorm dan ook (elektronisch, gedrukt, gesproken enz.) of te gebruiken voor activiteiten concurrentieel aan de activiteiten van Black Tiger Belgium . De klant verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving evenals de gebruiksvoorwaarden opgelegd door Do Not Call Me VZW te respecteren bij elke verwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van de “ bel-me-niet-meer”-lijst (www.dncm.be). Black Tiger Belgium en de klant verbinden zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens te respecteren. Dienaangaande verbindt de klant zich ertoe om, in geval de persoonsgegevens werden geleverd door Black Tiger Belgium , de personen wiens persoonsgegevens hij verwerkt, te informeren over Black Tiger Belgium als bron van deze gegevens en te verwijzen naar diens privacy beleid (https://avg.blacktigerbelgium.tech). Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord mag de klant de door Black Tiger Belgium geleverde gegevens niet doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 6

De door Black Tiger Belgium geleverde gegevens zijn bestemd voor eigen gebruik door de klant, voor marketing doeleinden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het verboden de geleverde gegevens mee te delen aan derden en verbindt de klant er zich toe om de nodige nuttige maatregelen te nemen ten einde elk onrechtmatig gebruik of verspreiding te vermijden. De klant mag de geleverde gegevens niet opslaan voor een duur langer dan vereist voor de verwerking. De klant verbindt zich ertoe bij het verstrijken van de gebruikslicentie de door Bisnode geleverde gegevens niet langer te gebruiken en deze volledig en onherroepelijk te verwijderen uit alle bestanden en alle andere dragers. In geval van gebruikslicentie voor eenmalig gebruik mag de klant de geleverde gegevens één keer gebruiken en dit binnen een periode van 3 maanden vanaf levering. In geval van gebruikslicentie voor meervoudig gebruik mag de klant de geleverde gegevens maximaal vier keer gebruiken en dit binnen een periode van 12 maanden vanaf de levering. Elke schending van de verplichtingen uiteengezet in bovenstaande alinea heeft van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding tot gevolg gelijk aan tienmaal de factuurprijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van Black Tiger Belgium om het bewijs te leveren dat haar schade hoger was en overeenstemmende schadevergoeding te eisen. Het bewijs van het onrechtmatig gebruik van het geheel van de gegevens of de software van Black Tiger Belgium (o.a. door controle-adressen) is voldoende geleverd door het bewijs van een onrechtmatig gebruik van één enkel gegeven. De klant dient aan Black Tiger Belgium een exemplaar van de reclameboodschap voor te leggen ter goedkeuring en verbindt zich ertoe de goedgekeurde elementen ongewijzigd te gebruiken. De bewijslast van de mededeling aan Black Tiger Belgium en de goedkeuring van de boodschap ligt bij de klant.

Artikel 7

In het geval de klant zijn verplichtingen niet naleeft, heeft Black Tiger Belgium het recht om de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen en kan zij in voorkomend geval een retentierecht uitoefenen. Indien de inbreuk voortduurt gedurende een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, kan Black Tiger Belgium de overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwen en dit ten nadele van de klant. Ingeval van zware fout mag Black Tiger Belgium de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. In geval van pluraliteit van overeenkomsten tussen partijen, zal de huidige clausule van toepassing zijn op alle overeenkomsten en niet slechts op deze in het kader waarvan een inbreuk zou begaan zijn.

Artikel 8

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, die het Belgisch recht en de internationale verdragen betreffende de auteursrechten en de bescherming van databanken toepassen